ΠΕΙΡΟΣ

Πείρος για νύχια J450 και J460 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-8E0468