ΠΕΙΡΟΣ

Πείρος για νύχια J250 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-9J2258