ΠΕΙΡΟΣ

Πείρος για νύχια J400 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-7T3408