ΠΕΙΡΟΣ

Πείρος για νύχια J350 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-9J2358