ΠΕΙΡΟΣ

Πείρος για νύχια J300 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-9J2308