ΠΕΙΡΟΣ

Πείρος για νύχια J600 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-6I6608