ΠΕΙΡΟΣ

Πείρος για νύχια J550 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-1U1558